trzeba

one should, one ought to, (jest konieczne) it is necessary

Trzeba, żeby...
It is necessary that...
ɪt ɪz ˈnεsəsərɪ ðæt
Ilu ludzi trzeba, żeby...?
How many people does it take to...?
haʊ ˈmεnɪ ˈpiːpl dʌz ɪt teɪk tə?
Trzeba to jeszcze poprawić.
It could use some work.
ɪt kʊd juːz sʌm wɜːk
Tego trzeba doświadczyć.
You have to experience it.
juː hæv tə ɪkˈspɪərɪəns ɪt
Nie trzeba było!
That wasn't necessary!
ðæt ˈwɒznt ˈnεsəsərɪ!
Nie trzeba mu mówić dwa razy.
He doesn't need to be told twice.
hɪ ˈdʌznt niːd tə biː təʊld twaɪs
Trzeba posprzątać. (mieszkanie itp.)
It's necessary to tidy up.
ɪts ˈnεsəsərɪ tə ˈtaɪdɪ ʌp
Rezerwację trzeba robić z wyprzedzeniem.
You have to book (it) in advance.
juː hæv tə bʊk (ɪt) ɪn ədˈvɑːns
Mam wszystko, czego mi trzeba.
I've got all I need.
aɪv gɒt ɔːl aɪ niːd
jeśli będzie trzeba
if necessary, if need be
ɪf ˈnεsəsərɪˌ ɪf niːd biː