coś

something, (w pytaniu) anything

Coś jest nie w porządku.
Something's wrong.
ˈsʌmθɪŋz rɒŋ
Coś się dzieje.
Something's going on.
ˈsʌmθɪŋz ˈgəʊɪŋ ɒn
Potrzebujesz jeszcze czegoś?
Do you need anything else?
dʊ juː niːd ˈεnɪˌθɪŋ εls?
Musimy coś z tym zrobić.
We have to do something about it.
wiː hæv tə dʊ ˈsʌmθɪŋ əˈbaʊt ɪt
Mam coś z kolanem.
Something is wrong with my knee., I have a bad knee.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ niːˌ aɪ hæv ə bæd niː
Coś mi przyszło na myśl.
Something occurred to me., I've got an idea.
ˈsʌmθɪŋ əˈkɜːd tə miːˌ aɪv gɒt ən aɪˈdɪə
Czy mogę pana/panią o coś zapytać?
May I ask you something?
meɪ aɪ ɑːsk juː ˈsʌmθɪŋ?
Zrobisz coś dla mnie?
Will you do me a favour?
wɪl juː dʊ miː ə ˈfeɪvə?
Coś w tym jest.
There's something in it.
ðεəz ˈsʌmθɪŋ ɪn ɪt
Zostało coś dla mnie?
Is there anything left for me?
ɪz ðεə ˈεnɪˌθɪŋ lεft fə miː?
Przeoczyłem coś?
Have I left anything out?
hæv aɪ lεft ˈεnɪˌθɪŋ aʊt?
Czy nie przypomina ci to czegoś?
Does it sound/look familiar (to you)?, Does it ring any bells?
dʌz ɪt saʊnd/lʊk fəˈmɪlɪə (tə juː)?ˌ dʌz ɪt rɪŋ ˈεnɪ bεlz?
To jest coś pomiędzy fotelem a łóżkiem.
It's something/a cross between an armchair and a bed.
ɪts ˈsʌmθɪŋ/ə krɒs bɪˈtwiːn ən ˈɑːmˌtʃεə ænd ə bεd
Zjadłbym coś.
I'd like something to eat.
aɪd laɪk ˈsʌmθɪŋ tə iːt
Wrzućmy coś na ząb.
Let's have a bite to eat.
lεts hæv ə baɪt tə iːt
Coś w niej jest.
She has/There is something about her.
ʃɪ hæz/ðεə ɪz ˈsʌmθɪŋ əˈbaʊt hə
Coś wymyślę.
I'll think of something.
aɪl θɪŋk əv ˈsʌmθɪŋ
Coś mi wypadło.
Something has come up.
ˈsʌmθɪŋ hæz kʌm ʌp
To by było coś!
That would be something!
ðæt wʊd biː ˈsʌmθɪŋ!
Coś tu nie gra.
Something is wrong/off here., I smell something fishy.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ/ɒf hɪəˌ aɪ smεl ˈsʌmθɪŋ ˈfɪʃɪ
To coś jakby...
It's some sort of..., It's some kind of...
ɪts sʌm sɔːt əvˌ ɪts sʌm kaɪnd əv
coś w rodzaju...
some sort/kind of...
sʌm sɔːt/kaɪnd əv
nabrać w czymś wprawy
get some practice in sth, get the knack of sth
gεt sʌm ˈpræktɪsˌ gεt ðə næk