przyszłość

future

Jakie masz plany na przyszłość?
What are your plans for the future?
wɒt ɑː jɔː plænz fə ðə ˈfjuːtʃə?
Musimy zabezpieczyć naszą przyszłość.
We must provide for the future.
wiː mʌst prəˈvaɪd fə ðə ˈfjuːtʃə
Masz przed sobą wspaniałą przyszłość.
A great future awaits you.
ə greɪt ˈfjuːtʃə əˈweɪts juː
Przyszłość pokaże, czy miałeś rację.
The future will tell if you were right.
ðə ˈfjuːtʃə wɪl tεl ɪf juː wɜː raɪt
W przyszłości powszechne będzie...
It will be common in the future...
ɪt wɪl biː ˈkɒmən ɪn ðə ˈfjuːtʃə
Ze względu na naszą niepewną przyszłość...
Given our uncertain future...
ˈgɪvn aʊə ʌnˈsɜːtn ˈfjuːtʃə
w niedalekiej przyszłości
in the near/not-so-distant/foreseeable future
ɪn ðə nɪə/ˈnɒtsəʊˌdɪstənt/fɔːˈsiːəbl ˈfjuːtʃə