osiągnąć

coś achieve, attain, gain sth

Osiągnął swój cel.
He achieved/reached his goal.
hɪ əˈtʃiːvd/riːtʃt hɪz gəʊl
Co osiągniesz w ten sposób?
What will you achieve this way?
wɒt wɪl juː əˈtʃiːv ðɪs weɪ?
Niczego nie osiągnęliśmy.
We achieved nothing.
wiː əˈtʃiːvd ˈnʌθɪŋ
Nie osiągnęli porozumienia.
They didn't reach agreement.
ðeɪ ˈdɪdnt riːtʃ əˈgriːmənt
Osiągnął coś w życiu.
He achieved something.
hɪ əˈtʃiːvd ˈsʌmθɪŋ
Osiągnęła pełnoletniość.
She's come of age.
ʃiːz kʌm əv eɪdʒ
Co chcesz przez to osiągnąć?
What are you trying to achieve?
wɒt ɑː juː ˈtraɪɪŋ tə əˈtʃiːv?
W ten sposób niczego nie osiągniesz.
You will achieve nothing this way.
juː wɪl əˈtʃiːv ˈnʌθɪŋ ðɪs weɪ
Osiągnęła sławę i pieniądze.
She gained both fame and fortune.
ʃɪ geɪnd bəʊθ feɪm ænd ˈfɔːtʃən
Osiągnęli szczyt.
They reached the peak/summit.
ðeɪ riːtʃt ðə piːk/ˈsʌmɪt