ciężko

hard(ly), (poważnie) seriously, severely

Ciężko mi się wstaje.
I have difficulty getting up.
aɪ hæv ˈdɪfɪkltɪ gεtɪŋ ʌp
Został ciężko ranny w czasie wojny.
He was seriously wounded in the war., He was badly wounded in the war.
hɪ wɒz ˈsɪərɪəslɪ ˈwuːndɪd ɪn ðə wɔːˌ hɪ wɒz ˈbædlɪ ˈwuːndɪd ɪn ðə wɔː
Oddychał ciężko.
He was breathing heavily.
hɪ wɒz ˈbriːðɪŋ ˈhεvɪlɪ
Ciężko pracowała, żeby...
She worked hard to...
ʃɪ wɜːkt hɑːd tə
ciężko zarobiony
hard-earned
ˌhɑːdˈɜːnd