być

be, (czas przyszły za pomocą) will (be)

Gdzie jesteś/jesteście?
Where are you?
wεə ɑː juː?
Tam /jest!
There they are/it is!
ðεə ðeɪ ɑː/ɪt ɪz!
Nie jesteśmy zadowoleni.
We are not satisfied.
wiː ɑː nɒt ˈsætɪsfaɪd
Jest tu ktoś?
(Is there) anybody here?
(ɪz ðεə) ˈεnɪˌbɒdɪ hɪə?
Jest w ciąży.
She is pregnant., (pot.) She's preggers.
ʃɪ ɪz ˈprεgnəntˌ ʃiːz ˈprεgəz
Gdzie byliście?
Where were you?, Where have you been?
wεə wɜː juː?ˌ wεə hæv juː bɪn?
Nie ma go tu/w domu.
He isn't here/in.
hɪ ˈɪznt hɪə/ɪn
To jest problem.
That's a problem.
ðæts ə ˈprɒbləm
To moja sprawa.
That's my business.
ðæts maɪ ˈbɪznɪs
Czy coś jest nie w porządku?
Is anything wrong?
ɪz ˈεnɪˌθɪŋ rɒŋ?
To było dawno temu.
It's been a long time ago.
ɪts bɪn ə lɒŋ taɪm əˈgəʊ
Byłeś już tu/tam kiedyś?
Have you been here/there before?
hæv juː bɪn hɪə/ðεə bɪˈfɔː?
Czy to będzie trudne?
Will it be hard?
wɪl ɪt biː hɑːd?
Będzie tu czekać samochód.
A car will be waiting here.
ə kɑː wɪl biː weɪtɪŋ hɪə
Kto będzie następnym prezydentem?
Who is going to be the next president?
huː ɪz ˈgəʊɪŋ tə biː ðə nεkst ˈprεzɪdənt?
Będą problemy.
There will be problems.
ðεə wɪl biː ˈprɒbləmz
(Na dworze) jest straszny upał.
It's awfully hot (outside).
ɪts ˈɔːfəlɪ hɒt (ˌaʊtˈsaɪd)
Czy jakieś wolne krzesła?
Are there any free chairs?
ɑː ðεə ˈεnɪ friː tʃεəz?
Jest mi wszystko jedno.
I don't care (about it)., I don't mind., I don't give a damn.
aɪ dəʊnt kεə (əˈbaʊt ɪt)ˌ aɪ dəʊnt maɪndˌ aɪ dəʊnt gɪv ə dæm
Coś z tym jest nie tak.
Something is wrong with it.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ ɪt
Już jest po wszystkim.
It is over., It's over.
ɪt ɪz ˈəʊvəˌ ɪts ˈəʊvə
Nie będę tego tolerować.
I am not going to tolerate this.
aɪ əm nɒt ˈgəʊɪŋ tə ˈtɒləˌreɪt ðɪs
Jest małomówny.
He's a man of few words.
hiːz ə mæn əv fjuː wɜːdz
Było, minęło.
Let bygones be bygones.
lεt ˈbaɪˌgɒnz biː ˈbaɪˌgɒnz
Nie może być!
You don't say!, No kidding?, That can't be!
juː dəʊnt seɪ!ˌ nəʊ kɪdɪŋ?ˌ ðæt kɑːnt biː!
Jest wiele rzeczy...
There are many things...
ðεə ɑː ˈmεnɪ θɪŋz
Gdybym był na twoim miejscu...
If I were you...
ɪf aɪ wɜː juː
Byłbym zaszczycony...
I'd be honoured...
aɪd biː ˈɒnəd