odwołać

cancel, call off, revoke

Spotkanie zostało odwołane.
The meeting has been cancelled.
ðə ˈmiːtɪŋ hæz bɪn ˈkænsld
Został odwołany ze stanowiska.
He was removed from his post.
hɪ wɒz rɪˈmuːvd frɒm hɪz pəʊst
Alarm został odwołany.
The alert was called off.
ðiː əˈlɜːt wɒz kɔːld ɒf
Odwołał swoje zeznania.
He retracted his testimony.
hɪ rɪˈtræktɪd hɪz ˈtεstɪmənɪ
Odwołuję się do pańskiego rozsądku.
I appeal to your common sense.
aɪ əˈpiːl tə jɔː ˈkɒmən sεns