prawdopodobny

probable, likely

To jest bardziej prawdopodobne!
That's more likely.
ðæts mɔː ˈlaɪklɪ
To jest równie prawdopodobne.
It's equally probable.
ɪts ˈiːkwəlɪ ˈprɒbəbl
To jest mało prawdopodobne.
It is very unlikely.
ɪt ɪz ˈvεrɪ ʌnˈlaɪklɪ
Ustalono prawdopodobny termin wyjazdu.
The probable date of the trip has been set.
ðə ˈprɒbəbl deɪt əv ðə trɪp hæz bɪn sεt
wedle wszelkiego prawdopodobieństwa
in all likelihood
ɪn ɔːl ˈlaɪklɪˌhʊd