zaproponować

komuś coś offer sb sth, sth to sb

Czy mogę panu/pani zaproponować herbatę lub kawę?
May I offer you tea or coffee?
meɪ aɪ ˈɒfə juː tiː ɔː ˈkɒfɪ?
Zaproponował mi, że odwiezie mnie do domu.
He offered to drive me home.
hɪ ˈɒfəd tə draɪv miː həʊm
Mogę coś zaproponować?
Can I suggest something?
kən aɪ səˈdʒεst ˈsʌmθɪŋ?
Zaproponowano mi pracę...
I was offered a job...
aɪ wɒz ˈɒfəd ə dʒɒb