myśleć

o kimś/czymś, coś think about sb/sth, sth

Tak pan(i) myśli?
Do you think so?
dʊ juː θɪŋk səʊ?
Chyba tak nie myślisz?
You can't be serious!, You can't mean that!
juː kɑːnt biː ˈsɪərɪəs!ˌ juː kɑːnt miːn ðæt!
Myślę, że nie.
I don't think so., I guess not.
aɪ dəʊnt θɪŋk səʊˌ aɪ gεs nɒt
Pomyśl (trochę)!
Use your head!
juːz jɔː hεd!
O czym myślisz?
What are you thinking about/of?
wɒt ɑː juː ˈθɪŋkɪŋ əˈbaʊt/əv?
Myśli o nim. (tęskni za nim)
She fancies him., She sets her cap at him.
ʃɪ ˈfænsɪz hɪmˌ ʃɪ sεts hə kæp æt hɪm
Myślałem, że będziesz zmęczony.
I thought you would be tired.
aɪ θɔːt juː wʊd biː ˈtaɪəd
Zawsze mówi to, co myśli.
He always speaks his mind.
hɪ ˈɔːlweɪz spiːks hɪz maɪnd
Tak tylko głośno myślę.
I'm just thinking aloud.
aɪm dʒʌst ˈθɪŋkɪŋ əˈlaʊd
Myśli tylko o sobie.
She thinks only of herself., She only looks out for number one.
ʃɪ θɪŋks ˈəʊnlɪ əv həˈsεlfˌ ʃɪ ˈəʊnlɪ lʊks aʊt fə ˈnʌmbə wʌn
Nawet o tym nie myśl!
Don't even think about it!
dəʊnt ˈiːvn θɪŋk əˈbaʊt ɪt!
Powiedziałem mu prosto z mostu, co (o nim) myślę.
I gave him a piece of my mind.
aɪ geɪv hɪm ə piːs əv maɪ maɪnd