głos

voice, (w wyborach) vote

Straciłem głos.
I've lost my voice.
aɪv lɒst maɪ vɔɪs
Poznałem go po głosie.
I knew/recognized him by his voice.
aɪ njuː/ˈrεkəgˌnaɪzd hɪm baɪ hɪz vɔɪs
Nie podnoś na mnie głosu!
Don't raise your voice at me!
dəʊnt reɪz jɔː vɔɪs æt miː!
Oddałem na nich swój głos.
I cast my vote for them.
aɪ kɑːst maɪ vəʊt fə ðəm
Zdobył bezwzględną większość głosów.
He obtained an absolute majority of votes.
hɪ əbˈteɪnd ən ˈæbsəˌluːt məˈdʒɒrɪtɪ əv vəʊts
Oddaję panu głos.
It's your turn to speak., The floor is yours.
ɪts jɔː tɜːn tə spiːkˌ ðə flɔː ɪz jɔːz
Nie dopuścił mnie do głosu.
He didn't let me say a word.
hɪ ˈdɪdnt lεt miː seɪ ə wɜːd
Krzyczała na cały głos.
She was screaming at the top of her voice.
ʃɪ wɒz skriːmɪŋ æt ðə tɒp əv hə vɔɪs
Wewnętrzny głos mówił mi...
My inner voice told me...
maɪ ˈɪnə vɔɪs təʊld miː
mieć decydujący głos w czymś
have the last word in sth, have the final say in sth
hæv ðə lɑːst wɜːdˌ hæv ðə ˈfaɪnl seɪ