przegrać

lose sth to sb, be defeated/beaten by sb, (w grze hazardowej) gamble away sth

Przegrany odchodzi z niczym.
The loser gets nothing.
ðə ˈluːzə gεts ˈnʌθɪŋ
Przegrał różnicą 3000 głosów.
He was defeated by 3000 votes.
hɪ wɒz dɪˈfiːtɪd baɪ θriːˈθaʊzənd vəʊts
Przegraliśmy dwiema bramkami.
We lost by two goals.
wiː lɒst baɪ tuː gəʊlz
Przegrali na własnym boisku.
They were beaten on their own ground.
ðeɪ wɜː ˈbiːtn ɒn ðεə əʊn graʊnd
Przegrała trzeciego seta.
She lost the third set.
ʃɪ lɒst ðə θɜːd sεt
Przegrał o włos.
He was beaten at the post.
hɪ wɒz ˈbiːtn æt ðə pəʊst
Przegraliśmy bitwę, ale wygramy wojnę.
We lost the battle but we'll win the war.
wiː lɒst ðə ˈbætl bət wiːl wɪn ðə wɔː