zgadywać

guess

Zgadnij!
Have a guess!, Try to guess!
hæv ə gεs!ˌ traɪ tə gεs!
Zgadnij, kto przyszedł!
Guess who's here!
gεs huːz hɪə!
Pozwól mi zgadnąć.
Let me guess.
lεt miː gεs
Zgadłeś!
Bingo!
ˈbɪŋgəʊ!
Tylko zgadywałem. (strzelałem)
I made a wild/random guess.
aɪ meɪd ə waɪld/ˈrændəm gεs