poza

1(na zewnątrz) outside, out of, beyond

Jest poza miastem.
He is out of town.
hɪ ɪz aʊt əv taʊn
Weekendy spędzamy poza miastem.
We spend weekends out of town.
wiː spεndˌwiːkˈεndz aʊt əv taʊn
Całe dnie spędzał poza domem.
He was out the whole days., He was never at home.
hɪ wɒz aʊt ðə həʊl deɪzˌ hɪ wɒz ˈnεvə æt həʊm
To wykracza poza zakres moich obowiązków.
That's not my department.
ðæts nɒt maɪ dɪˈpɑːtmənt
poza godzinami pracy
outside working hours
ˌaʊtˈsaɪd ˈwɜːkɪŋ aʊəz
poza kolejnością
out of turn
aʊt əv tɜːn

2(oprócz) kimś/czymś except (for), but (for) sb/sth, (z wyjątkiem) apart from

Poza mną nikogo tam nie było.
There was nobody except for me.
ðεə wɒz ˈnəʊbədɪ ɪkˈsεpt fə miː
Poza tym chciałbym nadmienić...
Besides, I would like to mention...
bɪˈsaɪdzˌ aɪ wʊd laɪk tə ˈmεnʃən
poza tym
besides that, in addition to that
bɪˈsaɪdz ðætˌ ɪn əˈdɪʃən tə ðæt
wszyscy poza tobą
everyone but you
ˈεvrɪˌwʌn bət juː