iść

1(przemieszczać się) go, walk

Idziemy!, Chodźmy!
Let's go!
lεts gəʊ!
Idź stąd!
Go away!
gəʊ əˈweɪ!
Niech idą w cholerę!
Screw them!, Let them go to hell!
skruː ðəm!ˌ lεt ðəm gəʊ tə hεl!
Idź sobie!
Go away!
gəʊ əˈweɪ!
Muszę już iść.
I have to go now., I must be going (now).
aɪ hæv tə gəʊ naʊˌ aɪ mʌst biː ˈgəʊɪŋ (naʊ)
Już idzie!
He/She is coming!
hɪ/ʃɪ ɪz ˈkʌmɪŋ!
Poszedł sobie.
He's gone.
hiːz gɒn
Idź po niego.
Go and get him.
gəʊ ænd gεt hɪm
Poszła zrobić zakupy.
She went (to do some) shopping.
ʃɪ wεnt (tə dʊ sʌm) ˈʃɒpɪŋ
Idę spać.
I'm going to sleep.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə sliːp
Idę na spacer.
I'm going for a walk.
aɪm ˈgəʊɪŋ fɔː ə wɔːk
Idź, jeśli chcesz.
Go if you want to/like.
gəʊ ɪf juː wɒnt tə/laɪk
Pójdę poczytać.
I am going to read something.
aɪ əm ˈgəʊɪŋ tə riːd ˈsʌmθɪŋ
Musimy iść pieszo.
We must walk it., We must go on foot.
wiː mʌst wɔːk ɪtˌ wiː mʌst gəʊ ɒn fʊt
iść po linii najmniejszego oporu
take the path of least resistance
teɪk ðə pɑːθ əv liːst rɪˈzɪstəns

2(działać, przebiegać) go

Poszło całkiem dobrze.
It went quite well.
ɪt wεnt kwaɪt wεl
Dobrze jej idzie.
She is good at it.
ʃɪ ɪz gʊd æt ɪt