zadanie

task, job, assignment

Dała mi (za) zadanie zrobić coś.
She set/assigned me the task of doing sth.
ʃɪ sεt/əˈsaɪnd miː ðə tɑːsk
Wykonałem swoje zadanie.
I have fulfilled my task.
aɪ hæv fʊlˈfɪld maɪ tɑːsk
To jest zadanie ponad moje siły.
I'm unequal to the task/not up to the task.
aɪm ʌnˈiːkwəl tə ðə tɑːsk/nɒt ʌp tə ðə tɑːsk
Co było zadane?
What did we have for homework?
wɒt dɪd wiː hæv fə ˈhəʊmˌwɜːk?
Naszym zadaniem jest znaleźć...
It's our task to find...
ɪts aʊə tɑːsk tə faɪnd
wykonać zadanie
carry out/perform a task
ˈkærɪ aʊt/pəˈfɔːm ə tɑːsk
rozwiązać zadanie z matematyki
solve a mathematical problem
sɒlv əˌmæθəˈmætɪkl ˈprɒbləm