odbić

reflect, mirror, (skopiować) copy

Ich kłótnie odbijają się na dzieciach.
Their arguments affect their children.
ðεə ˈɑːgjʊmənts əˈfεkt ðεə ˈtʃɪldrən
Udało nam się odbić wszystkich jeńców.
We managed to rescue all the hostages.
wiː ˈmænɪdʒd tə ˈrεskjuː ɔːl ðə ˈhɒstɪdʒɪz
Te wydarzenia odbiły się szerokim echem na całym świecie.
These events reverberated around the world.
ðiːz ɪˈvεnts rɪˈvɜːbəreɪtɪd əˈraʊnd ðə wɜːld
Odbiło ci?
Are you nuts?, Are you out of your mind?
ɑː juː nʌts?ˌ ɑː juː aʊt əv jɔː maɪnd?
odbić od brzegu
push off, cast off
pʊʃ ɒfˌ kɑːst ɒf
odbiło komuś
sb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/bonkers
hæz gɒn ˈkreɪzɪˌ lɒst hɪz/hə ˈmɑːblzˌ wεnt nʌts/bəˈnɑːnəz/ˈbɒŋkəz