niski

low, (o człowieku) short, (podły) base

Mam niskie ciśnienie.
I have low blood pressure., My blood pressure is low.
aɪ hæv ləʊ blʌd ˈprεʃəˌ maɪ blʌd ˈprεʃə ɪz ləʊ
Możemy spodziewać się jeszcze niższych temperatur.
We can expect even lower temperatures.
wiː kən ɪkˈspεkt ˈiːvn ˈləʊə ˈtεmprɪtʃəz
Pracują za bardzo niskie wynagrodzenie.
They work for very low wages.
ðeɪ wɜːk fə ˈvεrɪ ləʊ weɪdʒɪz
Był niższy niż pozostali chłopcy.
He was shorter than the rest of the boys.
hɪ wɒz ʃɔːtə ðæn ðə rεst əv ðə bɔɪz
Unikam produktów niskiej jakości.
I avoid low-quality products.
aɪ əˈvɔɪd ləʊˈkwɒlɪtɪ ˈprɒdʌkts
Kupiłem to za śmiesznie niską cenę.
I bought it ridiculously cheap.
aɪ bɔːt ɪt rɪˈdɪkjʊləslɪ tʃiːp
za najniższą cenę
at the lowest price
æt ðə ˈləʊəst praɪs