środek

middle, centre (AmE) center, (sposób) means

Nie pozwólcie mu wejść do środka!
Don't let him in!, Keep him out!
dəʊnt lεt hɪm ɪn!ˌ kiːp hɪm aʊt!
Byłeś (kiedyś) w środku?
Have you (ever) been inside?
hæv juː (ˈεvə) bɪnˌɪnˈsaɪd?
Właźcie do środka.
Get inside.
gεtˌɪnˈsaɪd
Czeka w środku.
He is waiting inside.
hɪ ɪz weɪtɪŋˌɪnˈsaɪd
Wpuść mnie do środka!
Let me in!
lεt miː ɪn!
Wtargnął do środka.
He burst inside., He stormed in.
hɪ bɜːstˌɪnˈsaɪdˌ hɪ stɔːmd ɪn
Podejmiemy wszelkie środki.
We'll take all possible measures.
wiːl teɪk ɔːl ˈpɒsɪbl ˈmεʒəz
Trafił w sam środek.
He hit exactly the centre.
hɪ hɪt ɪgˈzæktlɪ ðə ˈsεntə
Zaostrzono środki bezpieczeństwa.
Security measures have been tightened.
sɪˈkjʊərɪtɪ ˈmεʒəz hæv bɪn ˈtaɪtnd
Nie przebierał w środkach, aby zdobyć tę pracę.
He stopped at nothing to get that job.
hɪ stɒpt æt ˈnʌθɪŋ tə gεt ðæt dʒɒb
Jest uzależniony od środków przeciwbólowych.
He is addicted to painkillers.
hɪ ɪz əˈdɪktɪd tə ˈpeɪnˌkɪləz
w środku tygodnia
midweek, in the middle of the week
ˈmɪdˈwiːkˌ ɪn ðə ˈmɪdl əv ðə wiːk
stosując środki przymusu
by coercive means/measures
baɪ kəʊˈɜːsɪv miːnz/ˈmεʒəz
środki transportu
means of transport(ation)
miːnz əv ˈtrænsˌpɔːt(?)
środki masowego przekazu
mass media
mæs ˈmiːdɪə
nie przebierając w środkach
by fair means or foul, by hook or by crook
baɪ fεə miːnz ɔː faʊlˌ baɪ hʊk ɔː baɪ krʊk
w samym środku
right in the middle
raɪt ɪn ðə ˈmɪdl