prawie

almost, nearly, (niemal) practically

Prawie spóźniłem się na ten pociąg.
I almost missed the train.
aɪ ˈɔːlməʊst mɪst ðə treɪn
Już prawie trzecia.
It's getting on for three., It's almost three o'clock.
ɪts gεtɪŋ ɒn fə θriːˌ ɪts ˈɔːlməʊst θriː əˈklɒk
Ma prawie 40 lat.
He is close to 40.
hɪ ɪz kləʊs tə ˈfɔːtɪ
Prawie nic nie jadłem.
I've hardly eaten anything.
aɪv ˈhɑːdlɪ ˈiːtn ˈεnɪˌθɪŋ
Prawie się utopiłem!
I nearly drowned!
aɪ ˈnɪəlɪ draʊnd!
Prawie trafiłeś!
A near miss!
ə nɪə mɪs!
Było prawie południe.
It was nearly/close to noon.
ɪt wɒz ˈnɪəlɪ/kləʊs tə nuːn
Już prawie wszystko zapomniałem.
I've forgotten almost everything.
aɪv fəˈgɒtn ˈɔːlməʊst ˈεvrɪˌθɪŋ
Prawie nikt go nie lubi.
Almost no one likes him.
ˈɔːlməʊst nəʊ wʌn laɪks hɪm
prawie nigdy/żaden
hardly ever/any, almost never/no
ˈhɑːdlɪ ˈεvə/ˈεnɪˌ ˈɔːlməʊst ˈnεvə/nəʊ