otwarty

open

Sklep jest otwarty całą noc/całą dobę.
The shop is open all-night/round the clock.
ðə ʃɒp ɪz ˈəʊpn ɔːlnaɪt/raʊnd ðə klɒk
Gapił się z otwartą buzią.
He was staring open-mouthed.
hɪ wɒz stεərɪŋˌəʊpnˈmaʊðd
Doszło do otwartej wymiany poglądów.
There was a frank/an open exchange of views.
ðεə wɒz ə fræŋk/ən ˈəʊpn ɪksˈtʃeɪndʒ əv vjuːz
Przywitali nas z otwartymi ramionami.
They welcomed us with open arms.
ðeɪ ˈwεlkəmd əs wɪθ ˈəʊpn ɑːmz
Okno było otwarte na oścież.
The window was wide open.
ðə ˈwɪndəʊ wɒz waɪd ˈəʊpn
Miej oczy szeroko otwarte.
Keep your eyes open.
kiːp jɔː aɪz ˈəʊpn
dzień otwartych drzwi
open day, (AmE) open house
ˈəʊpn deɪˌ ˈəʊpn haʊs