szkoła

school

Są już w szkole.
They are already at school.
ðeɪ ɑː ɔːlˈrεdɪ æt skuːl
Jeszcze chodzi do szkoły.
He still goes to school.
hɪ stɪl gəʊz tə skuːl
Właśnie skończył studia/szkołę.
He's fresh out of school.
hiːz frεʃ aʊt əv skuːl
Spóźnię się do szkoły.
I'll be late for school.
aɪl biː leɪt fə skuːl
Przeniosłem się do innej szkoły.
I've transferred to a new school.
aɪv trænsˈfɜːd tə ə njuː skuːl
Rzucił szkołę.
He dropped out of school., He quit school.
hɪ drɒpt aʊt əv skuːlˌ hɪ kwɪt skuːl
Wyrzucili mnie ze szkoły.
I was kicked out of school.
aɪ wɒz kɪkt aʊt əv skuːl
Dobrze sobie radzi w szkole.
She is doing well at school.
ʃɪ ɪz ˈduːɪŋ wεl æt skuːl
Kiedy skończę szkołę... (skończę studia)
When I'm out of school...
wεn aɪm aʊt əv skuːl
szkoła podstawowa
(BrE) primary/(AmE) elementary school
ˈpraɪmərɪ/ˌεlɪˈmεntərɪ skuːl
szkoła średnia
secondary/(AmE) high school
ˈsεkəndərɪ/haɪ skuːl
szkoła wyższa
university, college
ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪˌ ˈkɒlɪdʒ