dziecko

child, kid, (noworodek) baby

Ile mają dzieci?
How many children do they have?
haʊ ˈmεnɪ ˈtʃɪldrən dʊ ðeɪ hæv?
Mają razem dwoje dzieci.
They have two children together.
ðeɪ hæv tuː ˈtʃɪldrən təˈgεðə
Oczekuje drugiego dziecka.
She's expecting her second child.
ʃiːz ɪkˈspεktɪŋ hə ˈsεkənd tʃaɪld
To jeszcze dziecko.
He is still a child.
hɪ ɪz stɪl ə tʃaɪld
Nie jestem już dzieckiem.
I am not a child any more.
aɪ əm nɒt ə tʃaɪld ˈεnɪ mɔː
Kiedy byłem dzieckiem.
When I was a child.
wεn aɪ wɒz ə tʃaɪld
Opiekuje się dziećmi.
She's babysitting.
ʃiːz ˈbeɪbɪsɪtɪŋ
Nawet dziecko jest w stanie to pojąć.
Even a child can understand it.
ˈiːvn ə tʃaɪld kənˌʌndəˈstænd ɪt
Porzuciła swoje dziecko.
She has abandoned her child.
ʃɪ hæz əˈbændənd hə tʃaɪld
Spodziewają się dziecka.
They are expecting a child.
ðeɪ ɑː ɪkˈspεktɪŋ ə tʃaɪld
Zachowywał się jak małe dziecko.
He behaved like a small child.
hɪ bɪˈheɪvd laɪk ə smɔːl tʃaɪld
Ma podejście do dzieci.
She has a way with kids., She's good with kids.
ʃɪ hæz ə weɪ wɪθ kɪdzˌ ʃiːz gʊd wɪθ kɪdz
Cieszyłem się jak dziecko.
I felt like a child in a sweet shop., I was happy as a clam.
aɪ fεlt laɪk ə tʃaɪld ɪn ə swiːt ʃɒpˌ aɪ wɒz ˈhæpɪ əz ə klæm
... dla dzieci powyżej dziesięciu lat.
... for children over ten.
... fə ˈtʃɪldrən ˈəʊvə tεn
pokój dziecięcy
children's room
ˈtʃɪldrənz ruːm
bilet dla dziecka
(BrE) a half, child's ticket
ə hɑːfˌ tʃaɪldz ˈtɪkɪt
dom dziecka
children's home
ˈtʃɪldrənz həʊm
dziecko biologiczne
biological child
ˌbaɪəˈlɒdʒɪkl tʃaɪld
dziecko ślubne/nieślubne
legitimate/illegitimate child
lɪˈdʒɪtɪmɪt/ˌɪlɪˈdʒɪtɪmɪt tʃaɪld
dziecko z probówki
test-tube baby
tεsttjuːb ˈbeɪbɪ