główny

main, chief, principal

Jako danie główne zostanie podany...
The main course will be...
ðə meɪn kɔːs wɪl biː
W roli głównej/rolach głównych...
Starring...
stɑːrɪŋ
główny bohater czegoś
the main character, protagonist of sth
ðə meɪn ˈkærɪktəˌ prəʊˈtægənɪst
główna droga/ulica
main road/street
meɪn rəʊd/striːt