przeprowadzić

carry out, perform, make

Przeprowadziła się na jego życzenie.
She moved at his request.
ʃɪ ˈmuːvd æt hɪz rɪˈkwεst
Zostaną przeprowadzone oględziny wraku.
The examination of the wreck will be carried out.
ðiː ɪgˌzæmɪˈneɪʃən əv ðə rεk wɪl biː ˈkærɪd aʊt
Czy możemy z panem/panią przeprowadzić wywiad?
Will you give us an interview?
wɪl juː gɪv əs ən ˈɪntəˌvjuː?
Przeprowadzają doświadczenia na zwierzętach.
They carry out/conduct experiments on animals.
ðeɪ ˈkærɪ aʊt/ˈkɒndʌkt ɪkˈspεrɪmənts ɒn ˈænɪməlz
Zamierzam przeprowadzić remont mieszkania.
I intend to refurbish our flat.
aɪ ɪnˈtεnd tə ? aʊə flæt
Operację przeprowadził najlepszy chirurg.
The operation was performed by the best surgeon.
ðiːˌɒpəˈreɪʃən wɒz pəˈfɔːmd baɪ ðə bεst ˈsɜːdʒən
przeprowadzić kontrolę finansów
carry out a financial audit
ˈkærɪ aʊt ə faɪˈnænʃəl ˈɔːdɪt