ogół

generality

Umiesz sobie to w ogóle wyobrazić?
Can you actually imagine that?
kən juː ˈæktʃʊəlɪ ɪˈmædʒɪn ðæt?
Co mnie to w ogóle obchodzi?
Why do I care anyway?
waɪ dʊ aɪ kεə ˈεnɪˌweɪ?
Zyski wyniosły ogółem 50 milionów.
The profits totalled 50 million.
ðə ˈprɒfɪts ˈtəʊtld ˈfɪftɪ ˈmɪljən
To mnie w ogóle nie dziwi.
It doesn't surprise me at all., It comes as no surprise to me.
ɪt ˈdʌznt səˈpraɪz miː æt ɔːlˌ ɪt kʌmz əz nəʊ səˈpraɪz tə miː
Na ogół nie jest zbyt rozmowny.
Usually, he isn't very talkative.
ˈjuːʒʊəlɪˌ hɪ ˈɪznt ˈvεrɪ ˈtɔːkətɪv
Ogółem jesteś mi winien sto złotych.
You owe me a hundred zlotys altogether.
juː əʊ miː ə ˈhʌndrəd ˈzlɒtɪsˌɔːltəˈgεðə
Co to w ogóle ma znaczyć?!
What is all that supposed to mean?!
wɒt ɪz ɔːl ðæt səˈpəʊzd tə miːn?!
Pewnie się spóźni, o ile w ogóle przyjdzie.
He'll surely be late, if he comes at all.
hiːl ˈʃʊəlɪ biː leɪtˌ ɪf hɪ kʌmz æt ɔːl
Wyobrażasz sobie w ogóle, jak...?
Do you have any idea how...?
dʊ juː hæv ˈεnɪ aɪˈdɪə haʊ?
ogólnie rzecz biorąc
by and large, all things considered
baɪ ænd lɑːdʒˌ ɔːl θɪŋz kənˈsɪdəd
... i w ogóle.
... and all/everything.
... ænd ɔːl/ˈεvrɪˌθɪŋ