dotrzeć

gdzieś arrive, get swh, reach sth

Kiedy tam dotrzesz?
When will you be/get there?
wεn wɪl juː biː/gεt ðεə?
Dotarliśmy tam na czas.
We got there in time.
wiː gɒt ðεə ɪn taɪm
Będziesz miał szczęście, jeśli dotrzesz tam przed południem.
You'll be lucky to get there by noon.
juːl biː ˈlʌkɪ tə gεt ðεə baɪ nuːn
Towar dotarł w dobrym stanie.
The goods arrived in good order/condition.
ðə gʊdz əˈraɪvd ɪn gʊd ˈɔːdə/kənˈdɪʃən
Dotarł aż do finału.
He made it to the final(s).
hɪ meɪd ɪt tə ðə ˈfaɪnl(εs)
Zaczyna to do niego docierać.
It's slowly dawning on him.
ɪts ˈsləʊlɪ dɔːnɪŋ ɒn hɪm
Nie mogę dotrzeć do sedna.
I cannot get to the bottom of it.
aɪ kæˈnɒt gεt tə ðə ˈbɒtəm əv ɪt
Dotarła do mnie wiadomość o...
I got word that..., I was given to understand that..., It came to my attention that ...
aɪ gɒt wɜːd ðætˌ aɪ wɒz ˈgɪvn təˌʌndəˈstænd ðætˌ ɪt keɪm tə maɪ əˈtεnʃən ðæt
Dopiero po chwili dotarło do mnie, że...
Only after a while did it dawn on me that...
ˈəʊnlɪ ˈɑːftə ə waɪl dɪd ɪt dɔːn ɒn miː ðæt
Kiedy dotarłem na miejsce...
When I got there..., When I reached the place...
wεn aɪ gɒt ðεəˌ wεn aɪ riːtʃt ðə pleɪs