przeszłość

the past

To już przeszłość.
It belongs to the past., It's a thing of the past.
ɪt bɪˈlɒŋz tə ðə pɑːstˌ ɪts ə θɪŋ əv ðə pɑːst
Sięgnijmy pamięcią do przeszłości.
Let's go back in time.
lεts gəʊ bæk ɪn taɪm
Ma za sobą mroczną przeszłość.
He has quite a dark past.
hɪ hæz kwaɪt ə dɑːk pɑːst
W przeszłości miała problemy z narkotykami.
She has a history of drug problems.
ʃɪ hæz ə ˈhɪstrɪ əv drʌg ˈprɒbləmz
Wolałbym nie rozpamiętywać przeszłości.
I'd rather not dwell on the past.
aɪd ˈrɑːðə nɒt dwεl ɒn ðə pɑːst