wątpić

w coś doubt sth, have doubts about sth

Wątpię.
I doubt that., I don't think so.
aɪ daʊt ðætˌ aɪ dəʊnt θɪŋk səʊ
Bez wątpienia!
No doubt about that!, No question about it!
nəʊ daʊt əˈbaʊt ðæt!ˌ nəʊ ˈkwεstʃən əˈbaʊt ɪt!
Jest tam? – Wątpię.
Is he there? – Not likely./I doubt it.
ɪz hɪ ðεə? - nɒt ˈlaɪklɪ/aɪ daʊt ɪt