pogodzić (się)

(be) reconcile(d)

Musisz się z tym pogodzić.
You have to lump it.
juː hæv tə lʌmp ɪt
Nie potrafią się pogodzić.
They can't make (it) up.
ðeɪ kɑːnt meɪk (ɪt) ʌp
Udało mi się pogodzić pracę ze studiami.
I've successfully combined work and studies.
aɪv səkˈsεsfəlɪ kəmˈbaɪnd wɜːk ænd ˈstʌdɪz
Nie mogę się pogodzić z myślą, że...
I can't accept the thought that...
aɪ kɑːnt əkˈsεpt ðə θɔːt ðæt
niedający się pogodzić z czymś
incompatible with sth
ˌɪnkəmˈpætəbl