głowa

head

Kręci mi się w głowie.
My head is spinning.
maɪ hεd ɪz ˈspɪnɪŋ
Tylko pokręciła głową.
She just shook her head.
ʃɪ dʒʌst ʃʊk hə hεd
Jest o głowę wyższy ode mnie.
He's a head taller than me.
hiːz ə hεd tɔːlə ðæn miː
Głową muru nie przebijesz.
Don't bang your head against a brick wall.
dəʊnt bæŋ jɔː hεd əˈgεnst ə brɪk wɔːl
Przychodzi panu/pani coś do głowy?
Any ideas?, Any thoughts?
ˈεnɪ aɪˈdɪəz?ˌ ˈεnɪ θɔːts?
Nic nie przychodzi mi do głowy.
I can't think of anything.
aɪ kɑːnt θɪŋk əv ˈεnɪˌθɪŋ
Pozwala wchodzić sobie na głowę.
He lets people walk all over him.
hɪ lεts ˈpiːpl wɔːk ɔːl ˈəʊvə hɪm
To mi się w głowie nie mieści.
It puzzles me., It's beyond my understanding.
ɪt ˈpʌzlz miːˌ ɪts bɪˈjɒnd maɪˌʌndəˈstændɪŋ
Miejmy to już z głowy.
Let's get it over with.
lεts gεt ɪt ˈəʊvə wɪθ
Wino uderzyło mu do głowy.
Wine went to his head.
waɪn wεnt tə hɪz hεd
Jak zwykle wszystko na mojej głowie!
I have to take care of everything, as usual!
aɪ hæv tə teɪk kεə əv ˈεvrɪˌθɪŋˌ əz ˈjuːʒʊəl!
Nie mieszaj mi w głowie!
Stop confusing me!
stɒp kənˈfjuːzɪŋ miː!
Nie zawracaj sobie tym głowy.
Don't bother your head with it.
dəʊnt ˈbɒðə jɔː hεd wɪθ ɪt
Wciąż chodzi mi to po głowie.
It's still in my head., I can't get it out of my head.
ɪts stɪl ɪn maɪ hεdˌ aɪ kɑːnt gεt ɪt aʊt əv maɪ hεd
Mam urwanie głowy.
I don't know whether I'm coming or going.
aɪ dəʊnt nəʊ ˈwεðə aɪm ˈkʌmɪŋ ɔː ˈgəʊɪŋ
Nie traćcie głowy.
Don't lose your head.
dəʊnt luːz jɔː hεd
Zawróciła mu w głowie.
She swept him off his feet.
ʃɪ swεpt hɪm ɒf hɪz fiːt
Jest głową rodziny.
He is the head of the household., (AmE pot.) He wears the pants.
hɪ ɪz ðə hεd əv ðə ˈhaʊsˌhəʊldˌ hɪ wεəz ðə pænts
Już wybiją ci to z głowy.
They will knock it out of your head.
ðeɪ wɪl nɒk ɪt aʊt əv jɔː hεd
Rusz głową!
Use your head!
juːz jɔː hεd!
Szef zmył mu głowę.
The boss gave him what for/a good talking to/a tongue lashing.
ðə bɒs geɪv hɪm wɒt fə/ə gʊd tɔːkɪŋ tə/ə tʌŋ ˈlæʃɪŋ
Polecą głowy!
Heads will roll!
hεdz wɪl rəʊl!
Głowa do góry!
Cheer up!, Keep your head up!, Keep your pecker up!
tʃɪə ʌp!ˌ kiːp jɔː hεd ʌp!ˌ kiːp jɔː ˈpεkə ʌp!
Co dwie głowy, to nie jedna.
Two heads are better than one.
tuː hεdz ɑː ˈbεtə ðæn wʌn
Łamałem sobie głowę nad rozwiązaniem...
I racked my brains for a solution...
aɪ ˈrækt maɪ breɪnz fə ə səˈluːʃən
od stóp do głów
from tip to toe
frɒm tɪp tə təʊ
bić kogoś na głowę
be miles better than sb, knock spots off sb, run rings (a)round sb
biː maɪlz ˈbεtəˌ nɒk spɒts ɒfˌ rʌn rɪŋz
nie mieć dachu nad głową
be homeless
biː ˈhəʊmlɪs