spotkać (się)

kogoś, z kimś meet sb, (form.) encounter sb, meet up with sb

Spotkałem go przypadkiem.
I met him by chance., I bumped into him.
aɪ mεt hɪm baɪ tʃɑːnsˌ aɪ bʌmpt ˈɪntə hɪm
Spotkaliśmy się w tramwaju.
We met on the tram.
wiː mεt ɒn ðə træm
Kiedy/Gdzie się spotkamy?
When/Where shall we meet?
wεn/wεə ʃæl wiː miːt?
Spotkała się z nim osobiście.
She met him in person/the flesh.
ʃɪ mεt hɪm ɪn ˈpɜːsn/ðə flεʃ
Spotkał ich taki sam los.
They suffered the same fate.
ðeɪ ˈsʌfəd ðə seɪm feɪt
Spotkało nas nieszczęście.
We were struck by misfortune.
wiː wɜː strʌk baɪ mɪsˈfɔːtʃən
Nigdy się z tym nie spotkałam.
I've never come across such a thing.
aɪv ˈnεvə kʌm əˈkrɒs sʌtʃ ə θɪŋ