choć, chociaż

although, (even) though

Poszedł tam, chociaż go nie zaproszono.
He went there, even though he wasn't invited.
hɪ wεnt ðεəˌ ˈiːvn ðəʊ hɪ ˈwɒznt ɪnˈvaɪtɪd
Zostań chociaż na chwilę.
Stay (for) just a moment.
steɪ (fə) dʒʌst ə ˈməʊmənt
Chociaż raz bądź poważny.
Please, be serious just for once.
pliːzˌ biː ˈsɪərɪəs dʒʌst fə wʌns
Chociaż tego nie pochwalam...
Although I don't approve of it...
ɔːlˈðəʊ aɪ dəʊnt əˈpruːv əv ɪt
choćby się waliło i paliło
come rain or shine
kʌm reɪn ɔː ʃaɪn