zostawić

leave

Zostawił po sobie długi.
He left behind debts.
hɪ lεft bɪˈhaɪnd dεts
Nie zostawiaj tego na koniec/ostatnią chwilę.
Don't leave it until last/to the last minute.
dəʊnt liːv ɪt ʌnˈtɪl lɑːst/tə ðə lɑːst ˈmɪnɪt
Zostaw mnie w spokoju!
Leave me alone!
liːv miː əˈləʊn!
Zostaw to! (nie dotykaj tego)
Leave it alone.
liːv ɪt əˈləʊn
Zostaw to tak, jak jest.
Leave it as it is.
liːv ɪt əz ɪt ɪz
Ja tego tak nie zostawię!
I won't let it be/lie!
aɪ wəʊnt lεt ɪt biː/laɪ!
Czy mogę to sobie zostawić?
Could I keep it?
kʊd aɪ kiːp ɪt?
Zostawił mi czas do namysłu.
He gave me some time to think it over.
hɪ geɪv miː sʌm taɪm tə θɪŋk ɪt ˈəʊvə
Zostaw to mnie.
Leave it to me.
liːv ɪt tə miː
Zostaw to dla siebie!
Save your breath!, I don't need your opinion!
seɪv jɔː brεθ!ˌ aɪ dəʊnt niːd jɔː əˈpɪnjən!
Zostawmy to na czarną godzinę.
Let's save it for a rainy day.
lεts seɪv ɪt fɔː ə ˈreɪnɪ deɪ
Czy mogę jej zostawić wiadomość?
Can I leave a message for her?
kən aɪ liːv ə ˈmεsɪdʒ fə hə?
zostawić coś komuś na pamiątkę
leave sth to sb as a keepsake
liːv əz ə ˈkiːpˌseɪk
zostawić coś komuś na głowie
lumber sb with sth, dump sb with sth
ˈlʌmbəˌ dʌmp