poświęcić

coś komuś/czemuś devote, dedicate sth to sb/sth

Swój wolny czas poświęca na...
He devotes his free time to...
hɪ dɪˈvəʊts hɪz friː taɪm tə
Artykuł poświęcony problemom...
The article which deals with...
ðiː ˈɑːtɪkl wɪtʃ diːlz wɪθ
pomnik poświęcony pamięci...
monument dedicated to the memory of...
ˈmɒnjʊmənt ˈdεdɪˌkeɪtɪd tə ðə ˈmεmərɪ əv
poświęcić kaplicę
consecrate a chapel
ˈkɒnsɪˌkreɪt ə ˈtʃæpl