skończyć (się)

end, finish, be over

Skończyłeś?
Have you finished?, Are you finished?
hæv juː ˈfɪnɪʃt?ˌ ɑː juː ˈfɪnɪʃt?
(Już) Skończyłem.
I am finished.
aɪ əm ˈfɪnɪʃt
Kiedy to się skończy?
When will it be over?, When will it stop?
wεn wɪl ɪt biː ˈəʊvə?ˌ wεn wɪl ɪt stɒp?
Skończyła nam się benzyna.
We've run out of petrol/(AmE) gas.
wiːv rʌn aʊt əv ˈpεtrəl/gæs
Skończyłem z paleniem.
I quit smoking.
aɪ kwɪt ˈsməʊkɪŋ
Skończyło się remisem.
It ended in a draw/tie.
ɪt εndɪd ɪn ə drɔː/taɪ
Już skończył szkołę.
He has finished school.
hɪ hæz ˈfɪnɪʃt skuːl
Kiedy to skończysz?
When will you finish it?
wεn wɪl juː ˈfɪnɪʃ ɪt?
Skończ to! (jedzenie)
Finish it!
ˈfɪnɪʃ ɪt!
Był skończony.
He was a finished man., He was a washed-up man.
hɪ wɒz ə ˈfɪnɪʃt mænˌ hɪ wɒz ə wɒʃtʌp mæn
Na czym skończyłem?
Where was I?, What was I saying?
wεə wɒz aɪ?ˌ wɒt wɒz aɪ ˈseɪɪŋ?
Skończ (już) z tym!
Stop it!, Cut it out!
stɒp ɪt!ˌ kʌt ɪt aʊt!
Skończyłem z tobą!
I am finished with you!
aɪ əm ˈfɪnɪʃt wɪθ juː!
Jak tylko to skończę...
As soon as I finish it...
əz suːn əz aɪ ˈfɪnɪʃ ɪt
skończyć ze sobą
take one's own life, do away with osf
teɪk əʊn laɪfˌ dʊ əˈweɪ wɪθ