no

well, (tak) yeah

No nie!
Oh no!
əʊ nəʊ!
No, ruszaj się!
Come on!
kʌm ɒn!
No już, nie płacz.
There, there, don't cry.
ðεəˌ ðεəˌ dəʊnt kraɪ
No to świetnie!
Well, that's great!
wεlˌ ðæts greɪt!
No i znowu się zaczyna.
Here we go again.
hɪə wiː gəʊ əˈgεn
No to powiedz mi...
Well, then tell me...
wεlˌ ðεn tεl miː
No dobrze, możesz iść.
Well OK/All right then, you can go.
wεlˌəʊˈkeɪ/ɔːl raɪt ðεnˌ juː kən gəʊ
No pewnie!
Sure (thing)!
ʃʊə (θɪŋ)!
Rozmawiałem z nim. – No i?
I talked with him. – And?
aɪ tɔːkt wɪθ hɪm - ænd?
Widziałeś ten film, no nie?
You saw that film, didn't you?
juː sɔː ðæt fɪlmˌ ˈdɪdnt juː?
Zrobiłeś zadanie? – No.
Have you done your homework? – Yep.
hæv juː dʌn jɔː ˈhəʊmˌwɜːk? - jεp