akurat

just

Za tym akurat nie przepadam.
This isn't really my cup of tea.
ðɪs ˈɪznt ˈrɪəlɪ maɪ kʌp əv tiː
Czemu akurat ja?
Why just me?, Why me of all people?
waɪ dʒʌst miː?ˌ waɪ miː əv ɔːl ˈpiːpl?
Akurat!
Like hell!, (zwł. AmE) In a pig's eye!, (wulg.) My ass!
laɪk hεl!ˌ ɪn ə pɪgz aɪ!ˌ maɪ æs!
akurat kiedy
just as ..., the moment (when) ...
dʒʌst əzˌ ðə ˈməʊmənt (wεn)