starać się

coś zrobić try (hard), make efforts, strive to do sth

Staram ci się tylko pomóc.
I am just trying to help you.
aɪ əm dʒʌst ˈtraɪɪŋ tə hεlp juː
Nie ma sensu się starać.
It is no use trying.
ɪt ɪz nəʊ juːs ˈtraɪɪŋ
Stara się zarobić trochę pieniędzy.
She struggles to earn some money.
ʃɪ ˈstrʌglz tə ɜːn sʌm ˈmʌnɪ
Chociaż bardzo się starał...
No matter how (hard) he tried...
nəʊ ˈmætə haʊ (hɑːd) hɪ traɪd
Na próżno starałem się...
I tried in vain to...
aɪ traɪd ɪn veɪn tə
jak byś się nie starał
no matter how hard you try
nəʊ ˈmætə haʊ hɑːd juː traɪ
starać się ze wszystkich sił
do one's best, give it one's best shot, spare no effort
dʊ bεstˌ gɪv ɪt bεst ʃɒtˌ spεə nəʊ ˈεfət