porządek

order

U mnie wszystko w porządku.
I'm (doing) fine., I'm well.
aɪm (ˈduːɪŋ) faɪnˌ aɪm wεl
To nie w porządku!
It's not right!
ɪts nɒt raɪt!
To jest na porządku dziennym.
It is the order of the day.
ɪt ɪz ðiː ˈɔːdə əv ðə deɪ
Tak dla porządku...
(Just) to have/keep/put the record straight...
(dʒʌst) tə hæv/kiːp/pʊt ðə ˈrεkɔːd streɪt
doprowadzić do porządku
correct, put sth in order, put sth right
kəˈrεktˌ pʊt ɪn ˈɔːdəˌ pʊt raɪt
porządek obrad
agenda
əˈdʒεndə