stosunek

do czegoś attitude to sth, (liczbowy) ratio, (płciowy) intercourse

Nie mam dobrych stosunków z jego rodziną.
I'm not on friendly terms with his family.
aɪm nɒt ɒn ˈfrεndlɪ tɜːmz wɪθ hɪz ˈfæmɪlɪ
Nawiązaliśmy stosunki z...
We established relations with...
wiː ɪˈstæblɪʃt rɪˈleɪʃənz wɪθ
Mam pozytywny/negatywny stosunek do...
I have a positive/negative attitude to...
aɪ hæv ə ˈpɒzɪtɪv/ˈnεgətɪv ˈætɪˌtjuːd tə
Doszło do ochłodzenia stosunków...
There was a chill in relations...
ðεə wɒz ə tʃɪl ɪn rɪˈleɪʃənz
Odbył z nią stosunek?
Did he have intercourse with her?
dɪd hɪ hæv ˈɪntəˌkɔːs wɪθ hə?
w stosunku do czegoś
in relation to, relative to, proportionally to sth
ɪn rɪˈleɪʃən təˌ ˈrεlətɪv təˌ prəˈpɔːʃənlɪ tə
w stosunku 2:1
in a ratio of 2:1
ɪn ə ˈreɪʃɪˌəʊ əv tuː wʌn
stosunki rodzinne
family background
ˈfæmɪlɪ ˈbækˌgraʊnd