patrzeć

na kogoś/coś look, (oglądać) na kogoś/coś watch sb/sth, (na problem itp.) view

Nie patrz tak na mnie.
Don't look at me like that.
dəʊnt lʊk æt miː laɪk ðæt
Patrzyła w lustro.
She was looking in the mirror.
ʃɪ wɒz lʊkɪŋ ɪn ðə ˈmɪrə
Muszę często patrzeć do słownika.
I must consult the dictionary frequently.
aɪ mʌst kənˈsʌlt ðə ˈdɪkʃənərɪ ˈfriːkwəntlɪ
Na co patrzysz?
What are you looking at?
wɒt ɑː juː lʊkɪŋ æt?
Patrz!
Look (here)!
lʊk (hɪə)!
Patrzył przez okno.
He was looking out of the window.
hɪ wɒz lʊkɪŋ aʊt əv ðə ˈwɪndəʊ
Patrzcie państwo!
Fancy that!, Guess what!
ˈfænsɪ ðæt!ˌ gεs wɒt!
Nie patrz w dół.
Don't look down.
dəʊnt lʊk daʊn
Już nie mogę na to patrzeć.
I am (totally) fed up with it.
aɪ əm (ˈtəʊtəlɪ) fεd ʌp wɪθ ɪt
Patrz przed siebie!
Look ahead!
lʊk əˈhεd!
Patrzył na nas wilkiem.
He scowled at us.
hɪ ˈskaʊld æt əs
Patrz, co narobiłeś!
Look what you've done!
lʊk wɒt juːv dʌn!
Z optymizmem patrzy w przyszłość.
He takes an optimistic view of the future.
hɪ teɪks ənˌɒptɪˈmɪstɪk vjuː əv ðə ˈfjuːtʃə
Jak by na to nie patrzeć...
No matter how you view it...
nəʊ ˈmætə haʊ juː vjuː ɪt
patrzeć na kogoś z góry
look down one's nose at sb
lʊk daʊn nəʊz