postępować

act, take action, (traktować) z kimś jakoś treat sb

Postąpiliście właściwie.
You did the right thing.
juː dɪd ðə raɪt θɪŋ
To jest standardowe postępowanie.
It's (a) standard practice/routine.
ɪts (ə) ˈstændəd ˈpræktɪs/ruːˈtiːn
Postępuj zgodnie z instrukcjami!
Follow the instructions!
ˈfɒləʊ ðiː ɪnˈstrʌkʃənz!
Prace postępują.
Works are in progress.
wɜːks ɑː ɪn ˈprəʊgrεs
Choroba postępowała w szybkim tempie.
The disease was progressing fast.
ðə dɪˈziːz wɒz prəˈgrεsɪŋ fɑːst