wchodzić

enter, come in

Nie wchodzić!
Don't enter!
dəʊnt ˈεntə!
To nie wchodzi w grę.
That is out of the question.
ðæt ɪz aʊt əv ðə ˈkwεstʃən
W grę zaczęły wchodzić nowe czynniki.
New factors came into play.
njuː ˈfæktəz keɪm ˈɪntə pleɪ