znaleźć

kogoś/coś find sb/sth

Niczego nie znalazłem.
I found nothing., I didn't find anything.
aɪ faʊnd ˈnʌθɪŋˌ aɪ ˈdɪdnt faɪnd ˈεnɪˌθɪŋ
Nie mogę znaleźć okularów.
I can't find my glasses.
aɪ kɑːnt faɪnd maɪ ˈglɑːsɪz
Znalazłem to pod stołem.
I've found this under the table.
aɪv faʊnd ðɪs ˈʌndə ðə ˈteɪbl
Jej ciała nigdy nie znaleziono.
Her body has never been found.
hə ˈbɒdɪ hæz ˈnεvə bɪn faʊnd
Znajdź trochę czasu i przeczytaj to sobie.
Find time to read it.
faɪnd taɪm tə riːd ɪt
Co do tej pory znaleźliście?
What have you found so far?
wɒt hæv juː faʊnd səʊ fɑː?
Znalazłem to w internecie.
I found it on the Internet.
aɪ faʊnd ɪt ɒn ðiː ˈɪntəˌnεt
Nie mogę go nigdzie znaleźć.
I can't get hold of him.
aɪ kɑːnt gεt həʊld əv hɪm
Jak się chce psa uderzyć, kij się zawsze znajdzie.
Give a dog a bad name (and hang him).
gɪv ə dɒg ə bæd neɪm (ænd hæŋ hɪm)
Przypadkiem znalazłem...
I came across..., I chanced upon..., I happened upon...
aɪ keɪm əˈkrɒsˌ aɪ tʃɑːnst əˈpɒnˌ aɪ ˈhæpnd əˈpɒn
Znajdziesz chwilkę na...?
Can you spare a minute for...?
kən juː spεə ə ˈmɪnɪt fə?
Chyba znajdzie się ktoś, kto...
I hope there'll be someone to..., There might be someone who...
aɪ həʊp ðεəl biː ˈsʌmˌwʌn təˌ ðεə maɪt biː ˈsʌmˌwʌn huː