odpowiedzialny

responsible

To oni są za to odpowiedzialni.
They are those responsible (ones).
ðeɪ ɑː ðəʊz rɪˈspɒnsəbl (wʌnz)
Nie jesteśmy za niego odpowiedzialni.
He is not our responsibility.
hɪ ɪz nɒt aʊə rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ
Kto jest odpowiedzialny za ten wypadek?
Who's responsible/to blame for that accident?
huːz rɪˈspɒnsəbl/tə bleɪm fə ðæt ˈæksɪdənt?
Jest odpowiedzialnym młodym człowiekiem.
He's a responsible young man.
hiːz ə rɪˈspɒnsəbl jʌŋ mæn
Pracuję na odpowiedzialnym stanowisku.
I have a responsible post.
aɪ hæv ə rɪˈspɒnsəbl pəʊst
Jest odpowiedzialny za...
He has the responsibility for...
hɪ hæz ðə rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ fə
być odpowiedzialnym za coś
be in charge of sth, be responsible for sth
biː ɪn tʃɑːdʒˌ biː rɪˈspɒnsəbl