dziękować

komuś za coś thank sb for sth

Dziękuję. – Nie ma za co.
Thank you. – Don't mention it.
θæŋk juː - dəʊnt ˈmεnʃən ɪt
Herbaty? – Nie, dziękuję.
A cup of tea? – No, thank you.
ə kʌp əv tiː? - nəʊˌ θæŋk juː
Z góry dziękuję za...
Thank you in advance for...
θæŋk juː ɪn ədˈvɑːns fə
Mogą dziękować Bogu, że...
They thank their lucky stars (that)...
ðeɪ θæŋk ðεə ˈlʌkɪ stɑːz (ðæt)