służyć

1komuś serve sb

W czasie wojny służył w marynarce.
During the war he served in the navy.
ˈdjʊərɪŋ ðə wɔː hɪ sɜːvd ɪn ðə ˈneɪvɪ
służyć do mszy
serve at (Holy) Mass
sɜːv æt (ˈhəʊlɪ) mæs

2(być używanym) do czegoś be used for sth, jako coś function, act as sth

Do czego to służy?
What is it good for?, What good is it?
wɒt ɪz ɪt gʊd fɔː?ˌ wɒt gʊd ɪz ɪt?
Pomieszczenie służy jako magazyn.
The room serves as a store.
ðə ruːm sɜːvz əz ə stɔː

3(wpływać pozytywnie) komuś do sb good, benefit sb

Alkohol mi nie służy.
Alcohol doesn't agree with me.
ˈælkəˌhɒl ˈdʌznt əˈgriː wɪθ miː