człowiek

man, human (being), (osoba) person

Zwyczajny człowiek tego nie zrozumie.
Common man cannot understand it.
ˈkɒmən mæn kæˈnɒtˌʌndəˈstænd ɪt
Człowiek pochodzi od małpy.
Man is descended from the apes.
mæn ɪz dɪˈsendɪd frɒm ðiː eɪps
Zachowuj się jak człowiek.
Behave yourself!
bɪˈheɪv jɔːˈsεlf!
Człowiek za burtą!
Man overboard!
mæn ˈəʊvəˌbɔːd!
Ilu ludzi, tyle opinii.
Different people, different opinions., Different strokes (for) different folks.
ˈdɪfərənt ˈpiːplˌ ˈdɪfərənt əˈpɪnjənzˌ ˈdɪfərənt strəʊks (fə) ˈdɪfərənt fəʊks
Jestem przecież tylko człowiekiem!
I am only human!
aɪ əm ˈəʊnlɪ ˈhjuːmən!
To mój człowiek!
He's my sort!
hiːz maɪ sɔːt!
Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi.
Man proposes, God disposes.
mæn prəˈpəʊzɪzˌ gɒd dɪˈspəʊzɪz
Zarówno zwierzęta, jak i ludzie...
Both animals and humans...
bəʊθ ˈænɪməlz ænd ˈhjuːmənz