prywatny

private, personal

Nie wchodzić - teren prywatny.
No trespassing.
nəʊ ˈtrεspəsɪŋ
Wynajęła prywatnego detektywa.
She hired a private detective.
ʃɪ ˈhaɪəd ə ˈpraɪvɪt dɪˈtεktɪv
Przestań się mieszać w moje prywatne sprawy.
Stop meddling in my personal affairs.
stɒp ˈmεdlɪŋ ɪn maɪ ˈpɜːsənl əˈfεəz
Biorę prywatne lekcje tańca.
I'm taking private dance lessons/classes.
aɪm ˈteɪkɪŋ ˈpraɪvɪt dɑːns ˈlεsnz/klɑːsɪz
prywatne przedsiębiorstwo
private enterprise
ˈpraɪvɪt ˈεntəˌpraɪz